My Social Responsibility – Mano socialinė atsakomybė
 
Programa: LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA  
 
Projekto aktualumas. Atitinkami Latvijos ir Lietuvos dokumentai nurodo keletą socialinės, žmonių su negaliomis, integracijos trūkumų. Situacija įtakojama teikiant paslaugas skirtingo amžiaus žmonėms su negalia. Šių žmonių socialinė reabilitacija (socialinė integracija), bendra socialinių paslaugų kokybė, aplinkos pritaikymas bei žmonių, dirbančių socialinėje srityje, mokymosi lygis yra nepakankami. Negalime atmesti fakto, jog šią situaciją nulemia ne vien tik finansinė krizė ir jos pasekmės, o taip pat ir sovietinių laikų palikimas. Tai nulemia aplinkos pritaikymo neatitikimus šių dienų reikalavimams, taip pat nepakankamą specifinių asmenų grupių poreikių supratimą bei galimus jų problemų sprendimus sociume (apimant sprendimų priėmėjus bei profesionalus).  Paminėtos spragos gali sukurti pagrindą diskriminacijai bei netinkamam požiūriui. Tuomet, kai socialinės sistemos pagrindinis tikslas yra išskirti socialines grupes, situacija yra įtakojama socialinių paslaugų sektoriaus finansavimo trūkumo dėl finansinės krizės.
 
Projekto tikslas – skatinti lygiaverčių metodų praktinį panaudojimą ir socialinę, žmonių su negaliomis, integraciją, įgyvendinant Universalaus dizaino principus bei vystant naujas socialines paslaugas.
Siekiant užkirsti kelią žmonių su negaliomis diskriminacijai, skatinti lygiavertį elgesį su jais bei gerinti jų socialinę integraciją, planuojamos specifinės veiklos, sukuriančios patrauklią gyvenimo aplinką (ir integracijai) bei vystančios visuomenę. Projektas apima tyrimines, mokomąsias, aplinkos pritaikymo, naujas socialines paslaugas, vystančias apsikeitimą patirtimi, informacijos sklaidą, taip pat esamos socialinių paslaugų padėties kokybę bei prieinamumo gerinimo veiklas.
 
Partneriai:
Kurzemes Plānošanas Reģions (Latvija) - Vadovaujantis partneris
Ventspils pils. pašv. iestāde „Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests (Latvija)
Liepājas pilsētas dome (Latvija)
Kuldigas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (Latvija)
Dundagas novada dome(Latvija)
Nīcas novada dome (Latvija)
Skrundas novada dome (Latvija)
Saldus novada pašvaldība (Latvija)
Viešoji istaiga "Šiaulių regiono plėtros agentūra" (Lietuva)
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva)
Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla (Lietuva)
BI Klaipedos Miesto Socialines Paramos Centras (Lietuva)
Klaipedos miesto savivaldibes administracija (Lietuva)
 
Projekto trukmė: 2012 m. balandis – 2014 m. kovas

Latlit News July 2013
 
Socialinių paslaugų bazė http://spdb.superstore.lt/
 
 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI