Motivation and Job Opportunities Support Service (MOJO) - Motyvacijos ir įsidarbinimo galimybių paramos paslaugos
 
Programa: Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas 
 
Dėl ribotų išteklių ir laiko stokos viešųjų įdarbinimo tarnybų teikiamos paslaugos dažniausiai yra nepajėgios paremti daugumą ilgalaikių bedarbių ir suteikti jiems profesinį pasirengimą bei užtikrinti jų užimtumą. Šie faktoriai prisideda prie ilgalaikių bedarbių skaičiaus didėjimo. Pagrindinių paslaugų poreikis, kurių reikia ilgalaikiams bedarbiams, tokių kaip įgūdžių įgijimas, konsultavimas karjeros planavimo klausimais, informacija apie laisvas darbo vietas, atspindi kompleksinius socialinių, ekonominių, įgūdžių, švietimo, užimtumo, sveikatos ir kultūros sunkumus. MOJO programa buvo sukurta siekiant užpildyti šią terpę. Vykdant projektą kartu su partneriais bus siekiama perkelti MOJO programą. 
 
Projekto tikslas – perkelti MOJO procesą ir metodologiją kitoms ES šalims, išbandyti ir įtvirtinti programą naujoje aplinkoje ir, prireikus, ją koreguoti.
 
Projekto uždaviniai:
- Perkelti Jungtinėje Karalystėje naudojamą novatorišką įdarbinimo paramos praktiką kitose ES šalyse.
- Sudominti ir įtraukti į MOJO procesą (kartu ir į 2009/10 Jungtinės Karalystės Vakarų Midlandso atliktą bandomąjį projektą) 20 ilgalaikių bedarbių iš šešių projekte dalyvaujančių Europos Sąjungos regionų.
- Suformuluoti ilgalaikių bedarbių individualius interesus ir motyvaciją, siekiant panaudoti tai būsimai praktikai.
- Įvertinti teikiamas įdarbinimo paslaugas ir suburti platesnę specialistų, teikiančių įdarbinimo paslaugas, bendruomenę.
- Nustatyti, kaip šios paramos paslaugos įtakoja pagrindines įdarbinimo paslaugas, ir kokį pridėtinės vertės ir ekonominį poveikį tai turi regionams.
- Bendradarbiauti su regionų darbdaviais, kad būtų užtikrintos bedarbių įdarbinimo paslaugos, o siūlomi darbai atitiktų bedarbių poreikius ir galimybes.
- Gauti atgalinį ryšį iš ilgalaikių bedarbių, siekiant teikti intensyvias ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas.
 
Partneriai:
•Focus Enterprises Limited (Jungtinė Karalystė) – projekto koordinatoriai
•VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva)
•Asset Technology Ltd (Graikija)
•Outra Margem, Cooperativa de Solidariedade Social, Crl (Portugalija)
•Universitat Paderborn, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat, Lehrstuhl Wirtschaftspadagogik II (Vokietija)
•ARACNE - associazione di promozione sociale (Italija)
 
 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI