Autism in Pink – Rožinis autizmas
 
Programa: Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių Daugiašalis projektas
 
Projekto tikslas – prisidėti prie socialiai pažeidžiamos grupės, t. y. jaunų moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASD), socialinės įtraukties, suteikiant šioms moterims žinių ir galimybę įgyti savarankiško gyvenimo bei socialinės sąveikos įgūdžių, kad būtų pagerinta šių moterų gyvenimo kokybė.
Projekto uždaviniai: 
- Ugdyti moterų, turinčių ASD, požiūrį į mokymąsi ir nagrinėti tokias aktualias temas, kaip lyčių tapatybė, psichikos sveikata, santykiai su partneriais.
- Organizuoti seminarus, skirtus moterims, turinčioms ASD, siekiant ugdyti jų požiūrį į mokymąsi.
- Organizuoti  mokymus, skirtus globėjams, šeimos nariams, mokytojams ir kitiems ekspertams, dirbantiems su moterimis, turinčiomis ASD, kurių metu būtų aptariami sunkumai, su kuriais kiekvieną dieną susiduria moterys, turinčios ASD, ir mokoma, kaip reaguoti į tam tikras situacijas.
- Ištirti ir nustatyti, koks skaičius moterų, turinčių ASD, yra visuomenėje, kokie šių moterų specialieji poreikiai ir įvertinti, kaip projektas paveikė jų socialinius bei savarankiškumo įgūdžius.
- Organizuoti tarptautinę konferenciją, skirtą aptarti moterų, turinčių ASD, specialiuosius poreikius ir iššūkius.
- Organizuoti nacionalinę spaudos konferenciją ir apskritojo stalo diskusijas, kad plačiajai visuomenei būtų pateikti tyrimo rezultatai.
- Organizuoti tarptautinę mokymosi stovyklą ir mokymosi vizitą moterims, turinčioms ASD, kur jos galėtų aktyviai dalyvauti ir diskutuoti joms aktualiais klausimais. Moterys bus ugdomos kitokių socialinių įgūdžių, pristatys savo, kaip aktyvių Europos Sąjungos (ES) piliečių, problemas ES politikos atstovams.
- Projekto metu sukurti dokumentinį filmą, pristatantį moterų, turinčių ASD, padėtį Europos visuomenėje ir jų įsitraukimą į projekto veiklą.
 
Partneriai:
• National Autistic Society (JK) – projekto koordinatoriai
• VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva)
• Asociación de Padres  de personas con Autismo de Burgos (Ispanija)
• Federação Portuguesa de Autismo (Portugalija)
Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma (Slovėnija) (Pasitraukė iš projekto)

Tarptautinė konferencija
 
 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI