Facebook

MOKYMAI: profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymai socialinio darbo specialistams pagal 12 neformalaus ugdymo programų, patvirtina Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba. Daugiau informacijos rasite skyrelyje Mokymai.

SOCIALINIAI RENGINIAI: visuomenės informavimo, taikomosios socialinio darbo praktikos ir projektų viešinimo konferencijos, kvalifikacijos tobulinimo seminarai, darbo grupės (apskritieji stalai), socialinės akcijos-iniciatyvos ir socialinė reklama.

SOCIALININĖS PASLAUGOS: socialinis informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.

EKSPERTINĖ VEIKLA: socialinio darbo praktikos (metodų ir paslaugų) vertinimas, socialinio darbo metodų tobulinimas, adaptavimas ir kūrimas.

TYRIMAI: socialiniai tyrimai: socialinio darbo paslaugų poreikio ir šių paslaugų teikimo (kokybės) tyrimai, socialinio darbo institucijų, specialistų ir socialinių grupių tyrimai.

LEIDYBA: metodinių socialinio darbo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo socialinių-edukacinių leidinių, priemonių, programų ir kitų intelektualinių produktų rengimas ir leidyba.

PROJEKTAI: nacionalinių ir tarptautinių socialinių ir neformalaus suaugusiųjų švietimo (mokymosi visą gyvenimą) projektų rengimas ir įgyvendinimas.

BENDRADARBIAVIMAS: partnerystė ir glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant efektyviai įgyvendinti organizacijos tikslus bei uždavinius, mokymosi visą gyvenimą principus ir veiklas, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo programas, mokymus ir projektus.

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI